Hot Basil Stir Fry Powder (Pad Ka Prao) RosDee 50 g