ผงปรุงลาบ-นำ้ตกโลโบ / Laab - Namtok - Seasoning Mix (Lobo) 35 g