เครื่องปรุงรสผัดฉ่าโลโบ / Pad Cha Seasoning Paste (Lobo) 50 g